Oferta Biura Rachunkowego


Kim jesteśmy

Biuro Rachunkowe Cezary Wołczak ma siedzibę w Opolu przy ul. Kościuszki 23 lokal numer 1.

Firma prowadzi działalność już od listopada 1994 roku.

Jestem Doradcą Podatkowym numer wpisu 01145 oraz posiadam uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Świadectwo kwalifikacyjne nr 2389/97.

Prowadzimy kompleksową obsługę firm prowadzących następujące ewidencje podatkowe: karta podatkowa, ewidencja przychodów (ryczałt), księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość (księgi handlowe).

Reprezentujemy swoich klientów w postępowaniach i sprawach urzędowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług.

Metodę prowadzenia księgowości dobieramy indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta tak, aby obciążenie podatlowe były jak najniższe.

W trakcie kontroli organów podatkowych (Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej) prowadzimy nadzór nad jej przebiegiem w oparciu o Państwa pełnomocnictwo oraz udzielamy wszelkiej pomocy w trakcie oraz po zakończeniu kontroli.

Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej - suma gwarancyjna na każde pojedyncze zdarzenie to 200.000 złotych.

Klient ma możliwośżc wyboru dostarczania dokumentów do biura: w siedzibie swoje firmy oraz za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, która regularnie uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, korzystająca z najnowszych publikacji oraz specjalistycznych systemów informatycznych.

Doradztwo podatkowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ratione eos nobis repellendus illo mollitia magnam sint expedita veritatis. Quam, id, necessitatibus adipisci numquam dolorem temporibus ipsam totam et nam a. Nam, blanditiis, quaerat, iusto dolor ipsam autem perferendis et exercitationem voluptas perspiciatis quam at dolores ratione. Commodi, hic, blanditiis quisquam voluptatum dolore inventore nihil veniam dolores nisi harum non quos quia quis at necessitatibus ea sapiente temporibus consectetur cupiditate ut quas praesentium similique saepe labore maiores laborum in earum! Eos delectus hic sunt. Illum, quo, culpa, soluta, facere velit nulla quidem aperiam officia provident nesciunt quam accusamus expedita. Ad, facilis explicabo a ea itaque perspiciatis vero sed aliquid molestiae corrupti laboriosam eum nisi pariatur. Velit, praesentium incidunt autem ipsam fugit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laborum, atque, fugit, nihil, quisquam pariatur dolores nobis sequi ducimus repellendus illum hic distinctio quae officiis necessitatibus sapiente facere dolorem nesciunt eligendi!

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do własciwego Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

 • dokonujemy zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników

Audyt podatkowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, nisi blanditiis velit expedita eum totam ipsum tenetur sit animi aliquid iure minima vel nobis dolores magnam dolorum quae! Architecto, est, placeat, officiis accusantium quos nobis quibusdam dolorum unde maiores eius sit debitis facere esse natus illo ipsum eveniet. Eveniet, at, fugit, pariatur quis modi eligendi fuga velit quas enim consequatur in optio repellendus cum nesciunt dignissimos dolor harum ratione possimus blanditiis quo? Non, delectus provident cupiditate et dicta odit facere officia alias commodi accusantium aliquam minus iusto reiciendis sunt voluptas dolor sapiente veritatis laudantium impedit ipsa in accusamus quibusdam est.

Analiza organizacyjna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure, veritatis obcaecati voluptate ratione corrupti eligendi culpa adipisci fugit est rem! Molestias, eligendi, repellendus, voluptatibus odio nam fugit suscipit quae similique laboriosam quo error vel ea soluta dolore illum maxime voluptas enim animi beatae atque iusto sapiente culpa porro facere placeat eum veritatis. Quaerat, iusto, cupiditate, porro nobis impedit laboriosam consequuntur nam nostrum omnis quae sequi temporibus voluptates recusandae sit voluptatum eius alias et reiciendis amet quis illo nulla in laudantium saepe pariatur ex tenetur provident iste fugiat ea accusamus consequatur.

Audyt kosztów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempore, necessitatibus minima quia ex odit provident ut fugiat vero iure voluptatum ipsa nihil incidunt nostrum porro mollitia ea odio distinctio nulla sapiente atque excepturi nesciunt dolores enim hic cupiditate. Doloribus, obcaecati, explicabo, deserunt facilis reiciendis quam cum officia esse commodi nesciunt in fugiat rerum necessitatibus aut qui similique consequuntur sit exercitationem quis quia repudiandae saepe quasi. Officia, sint nostrum iure numquam nihil impedit molestias debitis dolorum itaque ullam illo vitae id quam culpa necessitatibus accusamus quidem! Libero, excepturi, recusandae, culpa inventore dolorem error soluta eius sunt nisi laborum nobis incidunt vel dolorum reiciendis facere dolores quasi accusantium quia! Ipsam, doloribus, vero.

Wyprowadzanie zaległości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nisi, eos, earum cumque officiis deserunt illum corporis nobis quo maxime ipsum minima odit distinctio eum porro error commodi delectus facere dolorem non quasi in quaerat nemo adipisci quas voluptatum tempora pariatur amet. Illum, accusamus labore illo sapiente dolores reprehenderit id necessitatibus perferendis corrupti architecto odit enim cumque laborum quae natus ut eligendi repellat. Ipsa, pariatur autem expedita modi id delectus quasi asperiores! Blanditiis, necessitatibus, distinctio fuga impedit illum autem earum sint!

Nasze usługi szczegółowo

 • prowadzimy księgowość spółek z o.o.
 • prowadzimy księgowość spółek jawnych, cywilnych oraz komandytowych
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • obsługę kadrowo-płacową
 • przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań
 • przygotowywanie planów kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • konsolidację sprawozdań finansowych
 • prowadzimy ewidencje dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzamy listy płac
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło)
 • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • rozliczanie czasu pracy pracowników
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze
 • budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu
 • kontakty z urzędami państwowymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa